Hırka-i Şerif Camii Kapı Kitabeleri

Hırka-i Şerif Camii Kapı Kitabeleri

Harimin giriş kapısı üzerinde 1267 (1850/51) tarihli , celî ta’lîk hatla mermere işlenmiş metni A. Sadık Ziver Paşa’ya, hattı ise Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait olan şu kitabe mevcuttur:
“Tâ ebed Abdülmecîd Hân ola bâ feyzî âle
Nûr-î mihrâb-ı hilâfet câmi’i âdâb-ı dîn
Kalb-i pâkin eylemiş Hakk Hazret-i Peygamber’e
Dâimâ ihlâs arziyle mübâhiyy-ü yakîn
Dûş-i iclâl i şerefbahş-i siyâb-i saltanat
Olalı düşmez elinden dâmen-i Şer’i Mübîn
Hırka-i sündüs-tırâz’i Şâh-i Vâlâ-i Resül
Cânişîn olmuşdu bunda ızz ile nice sinîn
Eyleyüp ta’zîm ü hürmet işbu cây-i ekreme
Câmi’i hem hücre-i pâkizesin yaptı metîn
İki târih-i güher pîrâyeyi Ziver kulu
Çekdi zertâr-i nizâm-i nazma dürr-i semîn
Hırka-i Pâk-i Risâlet mesnedin bu câmiin
Şâh-ı dîn Abdülmecîd Hân kıldı bünyâd-ü rasîn
1267-1850/51
Hak-i Pây-i evliya Seyyid İzzet Mustafa 1267”
“Abdülmecid Hân ebediyete kadar feyzi âlem ile Hilâfet mihrâbının nuru ve din edeplerinin camii ola.
Hak Teâlâ temiz kalbini ihlâs arzusu ile daima Hazret-i Peygambere öğünücü ve yakîn eylemiş.
Yüksek omuzu saltanat elbisesine şeref bahşedeli beri (padişah olduğundan itibaren) elinden şer’i mü’bînin eteği hırkasının yakasından da daima resûl aleyhisselâmın mübarek saçı düşmez (Dinimize sımsıkı sarıldığı gibi hırkasının yakasında da daima resûl aleyhisselâmın saçı takılı imiş).
Seneler ona izzet ve şeref verince burada tahta çıkmış idi.
Bu mübarek yere hürmet ve tazim eyleyip camii yaptı.
Hem de kendi temiz odasını metin bir şekilde yaptı.
Ey Zîver kulu, mücevherle süslenmiş tarihi söyle ki:
Nazmına iri bir inci gibi nizamın altın ipliğini çekti.
Dinin Şahı olan Abdülmecîd Hân, Risâlet mâkamının pâk hırkasının bu caminin bahçesini inşa etti.
Evliyanın ayağının tozu Seyyid İzzet Mustafa.