Hırka-i Şerif Camii Haziresi

Hırka-i Şerif Camii Haziresi

Cami-i Şerif’in mihrabı önünde sadece iki adet kabir bulunmaktadır. Bunlar, Hırka-i Şerif Şeyhlerinden Ahmed Veysi ve Muhammed Tevfik Efendilere ait kabirlerdir. Her iki kabir de üstüvane şeklinde, beyaz mermerden çift şâhideli ve ta’lîk yazılıdır.Ahmed Veysî Efendinin baş taşının aynasına küçücük sehpa üzerinde Halvetî tâcı oturtulmuştur.Merhum Muhammed Tevfik el-Üveysi’ye ait kabir taşında ta’lîk yazı ile;

Yâ Hû
Nesl-i pâk-i Hazret-i Veys-ül’Karen
Nâgehân itdi terk âlemi âh
Çok mudur itseler ehıllâsı
Dâ-i hicr ile nâle-i cângâh
Yokdu kalbinde hîç merhûmun
Hubb-i dünyâ hırs-ı mansab-u câh
Tekkegâh dervîş olmuş idi
Mazhar-i nûr-i feyz-i illâlllah
Hakk’ı hem hakkul’yakıyn ârif idi
Men Aref sırrına olub âgâh
Ana Sultân-ı Enbiyâ olsun
Rûz-i Mahşerde dest-gîr-i penâh
İrticâlen doğdu dilden târih âh
Gitdi Tevf’k Efendi sad eyvâh
1307-1839Ayak taşında, yine ta’lîk yazı ile şunları okuyoruz.

Hüvel’Hayy
Haremeyn-i Muhteremeyn pâyelûlerinden
Hırka-i Şerîf Şeyhi
Esseyyid Mehemmed Tevfîk Efendi
Rûhuna el’Fatiha
1307, 10 Zilhicce
Merhum Ahmed Veysiddin el-Üveysi’ye ait kabir taşında ta’lîk yazı ile;

Yâ Hû
Hüvel’Hallâk-ul’Bâkıy
Evlâd-ı Veys-ül’Karenî’den
Ve Mahrec mevâlîsinden
Hırka-i Seâdet-i Hazret-i
Nebevî Şeyhi Esseyyid
Ahmed Veysî Efendinin
Rûhiyçün Fâtiha
Târih-i velâdeti: 14 Rebiul’âhir 1285 (1868)
Târih-I vefâtı: 5 Ramazân-ı Şerîf 1320 (1902) yevm-i Cum’a